روی هر سینه سری گریه کند وقت وداع  سر من وقت وداع گوشه دیوار گریستن است 

می خوام  روی سنگ  قبرم  این باشه

                           طولویی که خیلی غم انگیز بود

                                       قشنگ خاطره عمرم 

                                غروبی که خیلی دل انگیز بود

                   رو سنگ قبرم بنویس روزی اومد با اومید آخر ولی حالا بدرقه راهش داقی که موندش روی سینه ..........

/ 0 نظر / 6 بازدید