درد دارد!!!

کسی تنهایت بگذارد که به جرم بااوبودن همه تنهایت گذاشتن...


دســتـــهایش با من . . .

چـــــشــــمهایش در خیابان . . .

دلـــــــــــــــــــــــش . . .

این یکی را نمیخواهم بدانم . . . !

/ 0 نظر / 3 بازدید