آدمــها کنــارت هستند . . . تا کـــی؟

تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند!

از پیشــت میروند یک روز . . . کدام روز ؟

وقتی کســی جایت آمد!

دوستــت دارند . . . تا چه موقع ؟

تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند!

میگویــند عاشــقت هســتند برای همیشه ! نه . . . ! فقط تا وقتی که 

نوبت بــــــازی با تو تمام شود. . .

و این است بازی باهــم بودن .

/ 0 نظر / 23 بازدید