قلبی

وقتے قلبے را عاشـــــق کردے!  

وقتے وجودے را وابستــــه کردے 

وقتے نفس هــاے یکـــــ نفــــر را به نـــام خودتــــ زدے! 

وقتے جــان کسے را به نفس هاے خودت گره زدے 

وقتے احساسے را در کسے روشن کردے  

وقتے قلب کسے را صاحب شدے 

وقتے گفتے؛ ازجونــــم؛ بیشتر دوســـ ش دارے  

فقط...

امانت دار خوبے باش 

تنـــهایـــش نگـــــذار 

ترکش نکـــــن 

به او خیانتــــــ نکــــن 

اگر بروے ...اگر ترکش کنے چه با خداحافظے چه بے خداحافظے  او میمیــــــرد ..!! 

نـــه اینکه نفـــ س هایــــش قطـــع و تنش سرد شود نـــه!

احساسش میمیــــرد و هر عاشقے میداند مرگ احساســــ دردناک تریــــــن مرگـــــــــ دنیاستـــــــــ..

/ 0 نظر / 44 بازدید