می گویند شاد بنویس...

نوشته هایت درد دارند...

و من یاد مردی می افتم که

با کمانچه اش، گوشه خیابان

شاد می زد، اما....

با چشم های خیس.......

 


/ 0 نظر / 3 بازدید