ed, because it contains errors. یکنفر دلش شکسته بود،توی ایستگاه استجابت دعامنتظر نشسته بود،منتتظر. ولیدعای او دیر کرده بود.
او خبر نداشت که دعای کوچکشتوی چهار راه آسمان پشتیک چراغ قرمز شلوغ گیر کرده بود. او نشست و باز هم نشست. روزها یکی یکی از کنار او گذشت رویهیچ چیز و هیچ جا از دعای او اثر نبود. هیچ کس از مسیر رفت و آمد دعای او با خبر نبود. با خودش فکر کردپس دعای من کجاست؟او چرا نمی‌رسد؟
شاید این دعاراه را اشتباه رفته است! پس بلند شد،رفت تا به آن دعا راه را نشان دهد. رفت تا که پیش از آمدن برای او دست دوستی تکان دهد. رفتپس چراغ چهار‌راه آسمان سبز شد. رفت و با صدای رفتنش کوچه‌های خاکی زمینجاده‌های کهکشان سبز شد. اواز این طرف،دعا از آن طرف،در میان راهباهم آن دو رو به رو شدنداز صمیم قلب گرم گفت و گو شدند. وای که چقدر حرف داشتند. برف‌هاکم کم آب می‌شود. شبذره ذره آفتاب می‌شود.
و دعای هر کسی رفته رفته توی راه مستجاب می‌شود.. روزی مردی خواب عجیبی دید، او دید که پیش فرشته‌هاستو به کارهای آنها نگاه می‌کند،هنگام ورود، دسته بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارندو تند تند نامه‌هایی را که توسط پیک‌ها از زمین می‌رسند، باز می‌کنند،و آنها را داخل جعبه می‌گذارند.مرد از فرشته‌ای  پرسید، شما چکار می‌کنید؟!
فرشته در حالی که داشت نامه‌ای را باز می‌کرد،
گفت: این جا بخش دریافت استوما دعاها و تقاضاهای مردم از خداوند را تحویل می‌گیریم. مرد کمی جلوتر رفت،باز تعدادی از فرشتگان را دید که کاغذهایی را داخل پاکت می‌گذارندو آنها را توسط پیک‌هایی به زمین می‌فرستند.
مرد پرسید: شماها چکار می‌کنید؟!
یکی از فرشتگان با عجله گفت: این جا بخش ارسال است، ما الطاف و رحمت‌های خداوندی را برای بندگان می‌فرستیم.
مرد کمی جلوتر رفت و دید یک فرشته‌ای بیکار نشسته است
مرد با تعجب از فرشته پرسید: شما چرا بیکارید؟! 

 فرشته جواب داد: این جا بخش تصدیق جواب است.مردمی که دعاهایشان مستجاب شده ، باید جواب بفرستند،ولی فقط عده بسیار کمی جواب می‌دهند.مرد از فرشته پرسید: مردم چگونه می‌توانند جواب بفرستند؟!فرشته پاسخ داد: بسیار سادهفقط کافیست بگویند*خدایا شکر*

/ 0 نظر / 8 بازدید