ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٧  

امشب می خواستم نامت را در کتاب سکوت می آویزم 

یادت را از پنچره ذهنم بر کنم

                         گوش را ار شوق فریاد

                                 آه که امشب چه تنها می گریم