ساعت ٦:٤٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۱  

اینجا و آنجا زندگی

زندگی چیست؟

زندگی شکنجه گاهی برای انسان است

زندگی جایی است برای جدایی

زندگی است که انسان را پر از کینه و نفرت می کند

زندگی است که انسان را از خود خسته می کند

زندگی است که عاشق را مجنون می کند

زندگی است که انسان را دلسرد می کند

از عشق

از خود

و حتی از خود زندگی

زندگی است که ...

زندگی را در یک جمله تفسیر می کنم

"زندگی پرتگاهی است برای مردن