ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ تیر ۱۳۸٧  

یکی داشت و یکی نداشت

اونی که داشت تو بودی و اونی که تورو نداشت من

یکی خواست یکی نخواست

اونی که خواست تو بودی و اونی که بی تو بودن رو نخواست من

یکی آورد ویکی میاورد

اونی که آورد تو بودی واونی که به جز تو به هیچکسی ایمان نیاورد من

یکی موندیکی نموند

اونی که موند تو بودی وانیکه بدون تونمی تونست بمونه من

یکی رفت و یکی نرفت

اونی که رفت تو بودی و اونیکه به خاطر تو تو قلب هیچکسی نرفت من